85 ซ.รามคำแหง 48 หัวหมาก บางกะปิ กทม.10240
TEL : FAX : 02-732-3530 , 089-995-5613
E-mail :
phu@1man-show-graphic.com

งานช่วงที่เป็นพนักงานประจำ บ.นีโอมิวสิคเน็ตเวิร์ค ต.ค. 39- ต.ค.40
About this Performance in here is I have ever be NEO MUSIC NETWORK Official Between Oct.96-Oct.97


nextpage to An interval graphic freelance 1


Copyright 2004 www.1man-show-graphic.com. All rights reserved.
Webdesign By www.phu-best-design.com
webmaster : Phubase subsakul


ตุมฺเหหิ กิจฺจํ อาตปฺปํ อกฺขาตาโร ตถาคตา ปฏิปนฺนา ปโมกฺขนฺติ ฌายิโน มารพนฺธนา.
ท่านทั้งหลายต้องทำความเพียรเอง ตถาคตเป็นแต่ผู้บอก ผู้มีปกติเพ่งพินิจ ดำเนินไปแล้ว จักพ้นจากเครื่องผูกของมาร

 
Google